FIND THE ANSWERS

Walang tanong, i-sulat mo na lang dyan sa sa-got yung bi-lang na i-sang li-bo.

Answer this question

  • Walang tanong, i-sulat mo na lang dyan sa sa-got yung bi-lang na i-sang li-bo.


Answers