FIND THE ANSWERS

i want to speak norwegian for free?

Answer this question

  • i want to speak norwegian for free?


Answers

Answer #1 | 05/09 2006 13:12
Lutefisk! Norsk har utviklet seg fra det felles skandinaviske språket urnordisk som ble brukt i de første 1000 årene e.Kr. Skriftlige kilder av urnordisk finner vi i runeinskripsjoner. Etter hvert ble det urnordiske språket delt i to deler; en vestlig og en østlig del. Den vestlige kaller vi norrønt og den østlige utviklet seg til svensk og dansk. Fra rundt år 1000 bruker man det latinske alfabetet. Det norrøne språket ble brukt i vikingtida, og ble snakket både på Island, Færøyene og i Norge. Begrepet gammelnorsk bruker vi til å beskrive det språket som ble snakket i Norge. Gammelnorsk ble snakket og skrevet fra ca. 750 til ca 1350. I 1350 ble det norske skriftspråket nærmest utslettet fordi mange av de skrivekyndige døde da svartedauden herjet. Skriftspråket ble i tiden etter svartedauden en slags blanding mellom norsk, svensk og dansk, og vi kaller det mellomnorsk. På grunn av unionen med Danmark, og reformasjonen i 1536, ble dansk etterhvert det eneste skriftspråket i landet. Norge var i union med Danmark fram til 1814, og dansk var det offisielle skriftspråket fram til ca. 1850. I talemålet blir grammatikken forenklet og man tar opp mange tyske lånord. Islandsk og norsk blir reget som to ulike språk fra 1500, og de norske dialektene har holdt mye av sin form siden da. På 1830-tallet startet diskusjonen om man skulle ha sin egen norske skriftform. Norge var på denne tida i union med Sverige, fra 1814 til 1905. Deltakerne i språkdebattene delte seg i to grupper. Den ene retningen ville at Norge skulle utvikle et helt nytt skriftspråk på grunnlag av dialektene. Denne retningen ble grunnlagt av Ivar Aasen som kalte det nye skriftspråket landsmål. I 1929 fikk landsmål det offisielle navnet nynorsk. Den andre retningen gikk ut på å fornorske det danske skriftspråket ved gradvis å bytte ut danske ord med norske. Hovedmannen bak denne språklinjen var Knud Knudsen. Språket ble kalt riksmål, men i 1929 bestemte Stortinget at det skulle kalles bokmål. Etter 1900 forsøkte man å tilnærme landsmål og riksmål hverandre slik at man skulle få et samnorsk skriftspråk. For å få til dette gjennomførte man store språkreformer i 1917, 1938 og 1959. Samnorsken møtte stor motstand både fra bokmåls-/riksmålsfolk og nynorskfolk. Fra 1960 ble denne tilnærmingslinjen stadig svekket, og bokmålsrevisjonen i 1981 innebar at en rekke eldre riksmålsformer igjen ble rettskrivingsformer, til dels hovedformer. Således er idag både nynorsk og bokmål offisielle skriftspråk i Norge, og begge skriftformene har rom for både tradisjonelle og radikale former. Offisiell språknormering i Norge ble fra 1952 utført av Norsk språknemnd, og senere Norsk språkråd fra 1972.
Answer #2 | 05/09 2006 22:29
I am pretty sure no one will charge you if you speak Norwegian. Most people will want to charge you for teaching you to speak Norwegian, however.

Possible answer