FIND THE ANSWERS

Ano ang ik-alawa-ng sal-ita sa pamb-ans-ang aw-it ng Pilip-inas?

Answer this question

  • Ano ang ik-alawa-ng sal-ita sa pamb-ans-ang aw-it ng Pilip-inas?


Answers

Anonymous181820
Login to your account
Create new account